Home

Verbindingen

Oevers langs waterwegen en bermen van paden, straten en andere verbindingswegen vormen belangrijke stukken stadnatuur. De stukken groen langs verbindingswegen worden meestal niet intensief onderhouden, zodat er allerlei kruiden op kunnen schieten die insecten aantrekken. Op de insecten komen weer vogels af, die in de struiken beschutting kunnen zoeken en er hun nest kunnen bouwen. Verbindingen zijn niet alleen belangrijk voor de stadse biodiversiteit, ze knopen de verschillende stukken stadsnatuur ook letterlijk aan elkaar, waardoor dieren veilig van het ene gebied naar het andere kunnen komen.

In de stad onderscheiden we vier belangrijke typen verbindingen:

Kruidenbermen
Droge tot vochtige lijnvormige graslandjes met kruiden en ruigten, op natuurlijke wijze beheerd. Ook spoorwegbermen. 
Waar natuurlijk groenbeheer wordt toegepast maait men de bermen niet op het moment dat de bloemen bloeien, zodat insecten volop de kans krijgen om nectar en stuifmeel te verzamelen.

Bosplantsoen en struweel
Lijnvormige stukken grond met ruigten, struiken en bos. Ook de natuurlijk beheerde randen van sportterreinen.

Bomenrijen
Lijnen van boombeplanting langs straten, grachten en singels.

Natuurlijke oevers
Nat grasland, greppels, zachte oevers.