Home

Zwarte Stern

Wetenschappelijke naam:
Chlidonias niger

Aantal broedparen in Nederland: 1000-1250 (1998-2000)
Biotoop: moerassen, sloten en plassen met drijvende vegetatie

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002