Home

Zilvermeeuw

Wetenschappelijke naam:
Larus argentatus

Aantal broedparen in Nederland: 62.000-67.000 (1998-2000)
Biotoop: kwelders en open duingebied; ook op platte daken en zandbanken in het binnenland

Geluid: Zilvermeeuw

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002