Home

Wintertaling

Wetenschappelijke naam:
Anas crecca

Aantal broedparen in Nederland: 2000-2500 (1998-2000)
Biotoop: voedselarme vennen, duinmeren en kleiputten

Geluid: Wintertaling

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002