Home

Watersnip

Wetenschappelijke naam:
Gallinago gallinago

Aantal broedparen in Nederland: 1200-1500 (1998-2000)
Biotoop: drassige weilanden en ondiepe moerassen

Geluid: Watersnip

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002