Home

Visdief

Wetenschappelijke naam:
Sterna hirundo

Aantal broedparen in Nederland: 18.000-19.500 (1998-2000)
Biotoop: zand- en schelpbanken met schaarse, soms halfhoge begroeiing, maar ook in moerassige streken of op bouwterreinen

Geluid: Visdief

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002