Home

Velduil

Wetenschappelijke naam: 
Asio flammeus

Aantal broedparen in Nederland: 35-45 (1998-2000)
Biotoop: natte duinvalleien en heide, kwelders en droge moerassen
 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002