Home

Tafeleend

Wetenschappelijke naam:
Aythya ferina

Aantal broedparen in Nederland: 1700-2100 (1998-2000)
Biotoop: ondiepe moerassen met rijke oever- en onderwatervegetatie

Geluid: Tafeleend

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002