Home

Stormmeeuw

Wetenschappelijke naam:
Larus canus

Aantal broedparen in Nederland: 5600-6500 (1998-2000)
Biotoop: kwelders en duinen, soms ook verspreid in agrarisch gebied in het binnenland

Geluid: Stormmeeuw

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002