Home

Sijs

Wetenschappelijke naam:
Carduelis spinus

Aantal broedparen in Nederland: 500-1200 (1998-2000)
Biotoop: naaldbos

Geluid: Sijs

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002