Home

Pijlstaart

Wetenschappelijke naam:
Anas acuta

Aantal broedparen in Nederland: 20-30 (1998-2000)
Biotoop: open en natte veen-, heide- of duingebieden met ondiepe plassen en meren

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002