Home

Noordse Stern

Wetenschappelijke naam:
Sterna paradisaea

Aantal broedparen in Nederland: 1900-2300 (1998-2000)
Biotoop: rustige, zandige kust met schaarse begroeiing

Geluid: Noordse Stern

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002