Home

Lepelaar

Wetenschappelijke naam:
Platalea leucorodia

Aantal broedparen in Nederland: 1008-1270 (1998-2000)
Biotoop: ondiepe moerassen; fourageert in sloten, ondiepe meren en op het wad

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002