Home

Kuifleeuwerik

Wetenschappelijke naam:
Galerida cristata

Aantal broedparen in Nederland: 60-80 (1998-2000)
Biotoop: bouwterreinen; lokaal ook langs de kust bij bebouwing

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002