Home

Korhoen

Wetenschappelijke naam:
Tetrao tetrix

Aantal broedparen in Nederland: 15-23 hanen (1998-2000)
Biotoop: hoogvenen en vochtige heide met verspreide bomen en opslag

Geluid: Korhoen

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002