Home

Knobbelzwaan

Wetenschappelijke naam:
Cygnus olor

Aantal broedparen in Nederland: 5500-6500 (1998-2000)
Biotoop: moerassen en open water nabij weilanden

Geluid: Knobbelzwaan

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002