Home

Kleine Mantelmeeuw

Wetenschappelijke naam:
Larus graellsii

Aantal broedparen in Nederland: 58.500-72.000 (1998-2000)
Biotoop: kwelders en duinen, zelden ook op zandbanken in het binnenland en op platte daken

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002