Home

Grauwe Kiekendief

Wetenschappelijke naam
Circus pygargus

Aantal broedparen in Nederland: 29-45 (1998-2000)
Biotoop: vooral in braakliggende akkers, zelden ook in vochtige duinvalleien en verruigde moerassen 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002 

Voor meer informatie: Grauwe kiekendief