Home

Geoorde Fuut

Wetenschappelijke naam:
Podiceps nigricollis

Aantal broedparen in Nederland: 300-500 (1998-2000)
Biotoop: ondiepe duinmeren, plassen en vennen met rijke niet te hoge oevervegetatie

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002