Home

Braamsluiper

Wetenschappelijke naam:
Sylvia curruca

Aantal broedparen in Nederland: 13.000-20.000 (1998-2000)
Biotoop: halfopen, structuurrijke vegetatie, bijvoorbeeld in meidoornstruweel, verwaarloosde parken en houtwallen

Geluid: Braamsluiper

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002