Home

Bontbekplevier

Wetenschappelijke naam:
Charadrius hiaticula

Aantal broedparen in Nederland: 430-470 (1998-2000)
Biotoop: kwelders en zandige kust met schelpenstrandjes; ook rondom het IJsselmeer, langs de grote rivieren en bij bouwterreinen met plassen

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002