Home

Blauwe Kiekendief

Wetenschappelijke naam
Circus cyaneus

Aantal broedvogels in Nederland: 85-105 (1998-2000)
Biotoop: vochtige duinvalleien en open rietmoerassen met droge stukken

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002