Home

Bergeend

Wetenschappelijke naam:
Tadorna tadorna

Aantal broedparen in Nederland: 5000-8000 (1998-2000)
Biotoop: duinen, kwelders en polders, maar ook langs de grote rivieren en rondom het IJsselmeer

Geluid: Bergeend

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002