Home

De dierenwereld van noord- en zuidpool

Beide polen worden gekenmerkt door extreme klimatologische omstandigheden met extreem lage temperaturen gedurende de lange poolnacht en mildere omstandigheden gedurende de lange poolzomer, wanneer de zon in een wijde cirkel boven de horizon blijft. Het dierenleven heeft zich hieraan aangepast, maar naast overeenkomsten zijn er ook opvallende verschillen.

De noordpool en zuidpool zijn dan ook niet alleen letterlijk elkaars tegenpolen, maar ook als natuurlijke omgeving is er een opvallend kontrast: het noordpoolgebied is een met ijs bedekte zee omgeven door land, terwijl het zuidpoolgebied uit met ijs bedekt land bestaat omgeven door zee. Dit wezenlijke verschil komt duidelijk tot uiting in de karakteristieke zoogdieren en vogels die beide gebieden bevolken. Zij vormen een afspiegeling van het beschikbare voedsel: zeebanket in het zuidpoolgebied tegenover een veel gevarieerder voedselaanbod van planten, insecten en ook zeebanket in het noordpoolgebied.

 

Zoogdieren van noord- en zuidpool

Zeezoogdieren, als walvissen en zeehondachtigen komen in beide poolgebieden voor. Landzoogdieren zijn op de zuidpool niet te vinden.

 

Vogels in het noordpoolgebied 

Hoewel op beide polen vogels voorkomen, is de soortenrijkdom van het noordpoolgebied veel groter.

 

Vogels in het zuidpoolgebied 

Bij vogels van de zuidpool denkt iedereen direct aan pinguļns. Niet ten onrechte, want ze maken verreweg het grootste deel van vogelpopulatie van Antarctica uit.

 

Vogels die in beide poolgebieden voorkomen 

Spectaculair zijn de vogels te noemen die in beide poolgebieden voorkomen. Soorten als de Noordse stern, die bij hun jaarlijkse migratie van het ene naar het andere poolgebied reizen.