Home

Goud in de Rijn

De Rijn vervoert niet alleen zand, grind en klei van haar achterland naar de Noordzee, maar ook mineralen en metalen, waaronder goud. Dit goud is afkomstig van kleine goudaders in de gesteenten van het Zwarte Woud, in Duitsland.

Goudkorrel gevonden in Nederlandse Rijnsedimenten © S. Vriend

In de loop der miljoenen jaren verweerden de goudaders en brachten zijrivieren goudkorrels in de Rijn. Omdat goud zwaar is, wordt het vooral bij relatief hoge stroomsnelheden over de rivierbodem verplaatst. Al vanaf het Laat-Plioceen(3,6 tot 2,6 miljoen jaar geleden) staat de huidige Rijn in ons land in contact met de Rijndalslenk in Zuid-Duitsland en het Alpiene gebied. Sediment en mineralen worden dus al ruim drie miljoen jaar vanuit dit gebied met de Rijn naar het Noordzee Bekken vervoerd. Vanwege zijn hoge soortelijke gewicht bezinken kleine goudkorrels net zo snel als grotere grindcomponenten. Goudkorrels in Rijnsediment vinden we dus alleen in laagpakketten met veel grind. Deze komen in de meer stroomopwaartse delen van de Rijn en haar vroegere lopen voor. Begin vorige eeuw werd in het oosten van het land door pannen wel goud gewonnen.

Meer weten?

Klik voor meer informatie over goud en het transport van rivieren op een van de volgende artikelen.

Wat betekent 18-karaats goud?

Rivierterrassen

Oeverwal: een natuurlijke dijk