PatiŽntenorganisaties

betrokkenheid

PatiŽntenorganisaties stellen het belang van de patiŽnt centraal. Met betrekking tot biotechnologie zijn zij dan ook met name geÔnteresseerd in toepassingen voor de gezondheidszorg.

algemeen standpunt

Diverse patiŽntenorganisaties staan positief tegenover het gebruik van biotechnologie voor toepassingen in de gezondheidszorg. Ze benadrukken dat biotechnologie zijn nut al bewezen heeft voor zowel de productie van medicijnen als het opsporen en vaststellen van ziekten. Over toepassingen van biotechnologie die buiten de gezondheidszorg liggen nemen patiŽntenorganisaties geen standpunt in. Wel vinden sommige patiŽntenorganisaties het belangrijk dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende toepassingen van biotechnologie. Eventuele negatieve denkbeelden over toepassingen in landbouw en voeding mogen geen nadelige invloed hebben op toepassingen in de gezondheidszorg.

ethische aspecten

PatiŽntenorganisaties houden zich bezig met ethische vraagstukken die zich afspelen binnen toepassingen van biotechnologie voor de gezondheidszorg. Bij onderzoek naar de erfelijke basis van ziekten en onderzoek aan ongeboren kinderen kunnen ethische grenzen overschreden worden. PatiŽntenorganisaties vinden het belangrijk om vast te stellen welke grenzen hierbij aanvaardbaar zijn. Ook zijn zij van mening dat verzekeraars geen misbruik mogen maken van informatie die door middel van voorspellend onderzoek bekend wordt.

genetisch veranderen van

dieren

Diverse patiŽntenorganisaties vinden dat het genetisch veranderen van dieren voor medisch onderzoek tot nu toe onmisbaar is gebleken. Wel benadrukken ze dat onnodig proefdiergebruik en dierenleed vermeden moet worden. Over het genetisch veranderen van dieren voor andere toepassingen laten zij zich niet uit.

planten

Diverse patiŽntenorganisaties vinden het genetisch veranderen van planten aanvaardbaar als dit gebeurt om de productie van medicijnen mogelijk te maken. Over het genetisch veranderen van planten voor andere toepassingen laten zij zich niet uit.

micro-organismen

Diverse patiŽntenorganisaties vinden het genetisch veranderen van micro-organismen aanvaardbaar als dit gebeurt om de productie van medicijnen mogelijk te maken. Over het genetisch veranderen van micro-organismen voor andere toepassingen laten zij zich niet uit.

toepassingen

landbouw en voeding

PatiŽntenorganisaties nemen geen standpunt in over toepassingen van biotechnologie voor de landbouw en de voeding. Wel vinden zij het belangrijk dat eventuele negatieve denkbeelden over toepassingen in landbouw en voeding geen nadelige invloed hebben op toepassingen in de gezondheidszorg.

gezondheidszorg

Diverse patiŽntenorganisaties staan positief tegenover het gebruik van biotechnologie in de gezondheidszorg. Op het terrein van de volksgezondheid hebben naar hun mening al belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de productie van medicijnen, voorspellende geneeskunde en onderzoek aan ongeboren kinderen. Ook andere toepassingen van biotechnologie moeten volgens sommige patiŽntenorganisaties onderzocht worden. Zij noemen bijvoorbeeld gentherapie, stamcellenonderzoek en het kloneren van menselijke cellen voor wetenschappelijk onderzoek. Kloneren met als doel om mensen te maken wijzen ze nadrukkelijk af.

PatiŽntenorganisaties verschillen van mening over het transplanteren van dierlijke organen naar de mens (xenotransplantatie). Sommigen vinden dat xenotransplantatie een mogelijk alternatief is voor het donorentekort en stimuleren onderzoek naar de mogelijkheden hiervan. Anderen vinden dit geen reŽel alternatief en wijzen onder meer op het gevaar van besmetting met nieuwe virussen.

industrie en milieutechniek

PatiŽntenorganisaties nemen geen standpunt in over toepassingen van biotechnologie in de industrie of in het milieu.

voedselveiligheid

PatiŽntenorganisaties houden zich niet bezig met genetisch veranderd voedsel en genetisch veranderde voedingsmiddelen. Daarom doen zij geen uitspraak over biotechnologie en voedselveiligheid.

milieuveiligheid

PatiŽntenorganisaties doen geen uitspraak over de veiligheid van biotechnologie voor het milieu.

keuzevrijheid

Het onderwerp van keuzevrijheid spitst zich voor patiŽntenorganisaties toe op het recht van mensen om zelf de keuze te kunnen maken om zichzelf of hun ongeboren kind al dan niet te laten testen op een erfelijke ziekte.

wereldvoedselsituatie

PatiŽntenorganisaties houden zich niet bezig met toepassingen van biotechnologie om de voedselsituatie in ontwikkelingslanden te verbeteren.

octrooien en de positie van bedrijven

Bepaalde patiŽntenorganisaties onderstrepen het belang van octrooien om bedrijven in staat te stellen de door hen gemaakte investeringen bij het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen terug te verdienen. Wel zijn deze organisaties van mening dat informatie over menselijke genen algemeen toegankelijk moet blijven zodat de ontwikkeling van medicijnen niet wordt verhinderd.

economische belangen

Volgens diverse patiŽntenorganisaties biedt biotechnologie grote mogelijkheden voor de gezondheidszorg. Ze pleiten voor uitgebreide investeringen in deze sector om de voortgang van wetenschappelijk onderzoek zeker te stellen.