Levensbeschouwelijke organisaties

betrokkenheid

Er bestaat in onze samenleving een groot aantal levensbeschouwingen. Bij iedere levensbeschouwing hoort een bepaalde opvatting over de relatie tussen de mens en de schepping of de natuur. De aanhangers van een levensbeschouwing proberen hun handelen hierop af te stemmen. Omdat biotechnologie mogelijkheden biedt om in te grijpen in de fundamentele eigenschappen van het leven, is dit een aandachtsgebied voor hen.

algemeen standpunt

Er bestaat geen algemeen standpunt van levensbeschouwelijke organisaties over biotechnologie. Wel kunnen er in grote lijnen twee stromingen worden onderscheiden die verschillend over dit onderwerp denken. Zo zijn sommige groeperingen van mening dat de natuur een harmonieus en samenhangend geheel is en daarom niet ingrijpend veranderd mag worden door de mens. Ze neigen ertoe om biotechnologie af te wijzen, tenzij het nut van een bepaalde toepassing bijzonder groot is en er geen alternatief bestaat. Anderen zijn daarentegen van mening dat de mens rentmeester is van de natuur en deze mag bewerken en veranderen als daar goede redenen voor zijn. Zij vinden dat biotechnologie gebruikt mag worden, mits de toepassing veilig en nuttig is.

ethische aspecten

Levensbeschouwelijke organisaties vinden het noodzakelijk en zinvol dat er een ethische discussie over biotechnologie wordt gevoerd. In die discussie moet op een systematische en kritische manier worden nagedacht over de normen en waarden in ons leven.

Sommige groeperingen benadrukken dat ethische bezinning over biotechnologie niet is voorbehouden aan experts maar een zaak is van iedereen. Het is belangrijk om de vraag te stellen of alles wat technisch kan, ook wenselijk is.

In onze maatschappij bestaat een tendens om beslissingen te nemen op basis van rationele afwegingen en wetenschappelijke feiten. Sommige levensbeschouwelijke organisaties zijn van mening dat er in de discussie over biotechnologie ook ruimte moet zijn voor emoties en gevoelens. Deze dragen bij aan een evenwichtige besluitvorming en mogen daarom niet op voorhand worden afgewezen.