Voedingsmiddelenindustrie

betrokkenheid

De voedingsmiddelenindustrie heeft te maken met biotechnologie, omdat sommige grondstoffen van voedingsmiddelen afkomstig zijn van genetisch veranderde organismen. In het verlengde hiervan zijn ook supermarktketens betrokken bij biotechnologie, omdat zij voedingsmiddelen verkopen aan de consument.

algemeen standpunt

De voedingsmiddelenindustrie is van mening dat biotechnologie mogelijkheden biedt voor de productie van betere en gezondere voedingsmiddelen. Wel benadrukken zij dat deze producten veilig moeten zijn voor gezondheid en milieu. Net als de supermarktketens, die de voedingsmiddelen verkopen, vindt de voedingsmiddelenindustrie dat keuzevrijheid voor de consument gegarandeerd moet worden. Ook goede voorlichting over voeding en een breed maatschappelijk draagvlak voor de toepassingen vindt de voedingsmiddelenindustrie belangrijk.

ethische aspecten

De voedingsmiddelenindustrie vindt dat bij het genetisch veranderen van organismen nut en noodzaak goed tegen elkaar afgewogen moeten worden. Ook moeten de toepassingen voor zoveel mogelijk betrokkenen aanvaardbaar zijn.

genetisch veranderen van

dieren

De voedingsmiddelenindustrie vindt dat het genetisch veranderen van dieren moet voldoen aan het beleid dat hiervoor door de overheid is opgesteld. Dit houdt in dat dieren in principe niet genetisch veranderd mogen worden, tenzij dit geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor de gezondheid of het welzijn van het dier, ťn de toepassing ethisch gezien acceptabel is.

planten

De voedingsmiddelenindustrie vindt dat het genetisch veranderen van planten moet voldoen aan het beleid dat hiervoor door de overheid is opgesteld. Dit houdt in dat planten in principe genetisch veranderd mogen worden, mits dit veilig is voor gezondheid en milieu.

micro-organismen

De voedingsmiddelenindustrie vindt dat het genetisch veranderen van micro-organismen moet voldoen aan het beleid dat hiervoor door de overheid is opgesteld. Dit houdt in dat micro-organismen in principe genetisch veranderd mogen worden, mits dit veilig is voor gezondheid en milieu.

toepassingen

landbouw en voeding

De voedingsmiddelenindustrie is van mening dat bepaalde toepassingen van biotechnologie in landbouw en voeding veelbelovend zijn. Zij noemen hierbij de ontwikkeling van gewassen die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen, langer houdbare gewassen of gezondere voedingsmiddelen.

gezondheidszorg

De voedingsmiddelenindustrie laat zich niet nadrukkelijk uit over toepassingen van biotechnologie in de gezondheidszorg. Wel is zij van mening dat de ontwikkeling van gezondere voedingsmiddelen veelbelovend is.

industrie en milieutechniek

De voedingsmiddelenindustrie laat zich niet nadrukkelijk uit over toepassingen van biotechnologie in de industrie en in het milieu.

voedselveiligheid

De voedingsmiddelenindustrie maakt voor de productie van voedingsmiddelen slechts gebruik van genetisch veranderde grondstoffen die na een strenge veiligheidsbeoordeling zijn goedgekeurd door de overheid. De procedure hiervoor is vastgelegd in Europese regelgeving. Verder benadrukt de voedingsmiddelenindustrie dat voedsel in zijn algemeenheid nog nooit zo veilig is geweest als tegenwoordig.

milieuveiligheid

De voedingsmiddelenindustrie is van mening dat genetisch veranderde gewassen veilig moeten zijn voor het milieu. Voordat dit soort gewassen in het milieu worden geÔntroduceerd, moet goed worden onderzocht wat hiervan de gevolgen kunnen zijn.

keuzevrijheid

De voedingsmiddelenindustrie vindt het belangrijk dat consumenten kunnen blijven kiezen tussen voedingsmiddelen met of zonder genetisch veranderde ingrediŽnten. Bij het etiketteren van producten houdt deze sector zich aan de regels die hiervoor door de overheid zijn opgesteld. Voor aanvullende informatie over het gebruik van biotechnologie in voedingsmiddelen kunnen consumenten gebruik maken van telefonische informatielijnen van fabrikanten.

De voedingsmiddelenindustrie vindt de huidige etikettering voldoende. Zij verschilt hierin van mening met de supermarktketens, die vinden dat de etiketten aan strengere regels moeten voldoen. In alle gevallen moet volgens supermarktketens het gebruik van biotechnologie bij de productie van voedingsmiddelen worden vermeld, ook als dit niet terug te vinden is in het eindproduct.

wereldvoedselsituatie

De voedingsmiddelenindustrie ziet biotechnologie als een wereldwijde ontwikkeling. Daarom vindt zij dat de voor- en nadelen afgewogen moeten worden tegen de bijdrage die biotechnologie kan leveren aan het oplossen van mondiale vraagstukken, zoals de wereldvoedselsituatie.

octrooien en de positie van bedrijven

De voedingsmiddelenindustrie laat zich niet nadrukkelijk uit over het aanvragen van octrooien op biotechnologische uitvindingen.

economische belangen

De voedingsmiddelenindustrie is van mening dat de discussies over biotechnologie de verdere ontwikkelingen op dit gebied ernstig zullen vertragen. Daardoor kan de concurrentiepositie van de Europese industrie ten opzichte van de rest van de wereld worden aangetast.