De burger

betrokkenheid

De burger is op vele manieren betrokken bij discussies over biotechnologie. Als consument maakt hij gebruik van producten die door middel van biotechnologie tot stand zijn gekomen. Daarnaast bereikt hem via verschillende kanalen informatie over biotechnologie. Daarbij worden uiteenlopende standpunten verkondigd. Burgers geven aan behoefte te hebben aan informatie over de voor- en nadelen en de risico's van biotechnologie voor hun gezondheid. Zij verwachten deze informatie in de eerste plaats te krijgen van de overheid en van consumentenorganisaties.

algemeen standpunt

Het is moeilijk om een algemeen standpunt van 'de burger' te geven. We zijn tenslotte allemaal verschillend. Toch zijn er algemene trends waar te nemen, gebaseerd op verschillende opinieonderzoeken. De meeste burgers staan positief tegenover toepassingen van biotechnologie voor de gezondheidszorg en het milieu. Het draagvlak voor het gebruik van genetisch veranderde organismen in voedsel is veel kleiner. Dit komt doordat men het nut van deze toepassingen minder groot vindt.

ethische aspecten

De meeste burgers vinden het genetisch veranderen van planten en dieren onnatuurlijk, ook al zijn ze zich bewust dat deze technologie soms voordelen biedt. De ethische bezwaren bij het genetisch veranderen van dieren zijn groter dan het genetisch veranderen van planten en micro-organismen. Daarnaast is de burger geneigd om toepassingen sneller te aanvaarden als er een duidelijk voordeel is, zoals bij de productie van medicijnen.

genetisch veranderen van

dieren

Het genetisch veranderen van dieren voor de productie van medicijnen vinden burgers eventueel aanvaardbaar. Toepassingen voor de voeding keuren zij af, evenals het kloneren van dieren.

planten

Burgers hebben hun bedenkingen bij het genetisch veranderen van planten voor toepassingen in de landbouw. Tegelijkertijd vindt ongeveer de helft het genetisch veranderen van gewassen voor landbouwdoeleinden nuttig.

micro-organismen

Burgers staan over het algemeen positief tegenover het gebruik van genetisch veranderde micro-organismen voor bijvoorbeeld de productie van medicijnen en het zuiveren van bodem en afvalwater. Zij ervaren deze toepassingen als nuttig en hebben er weinig bezwaar tegen.

toepassingen

landbouw en voeding

Ongeveer de helft van de bevolking heeft bedenkingen over toepassingen van genetisch veranderde gewassen in de landbouw. Nog minder mensen zijn enthousiast over toepassingen in de voeding. Een meerderheid is van mening dat dergelijke toepassingen niet moeten worden gestimuleerd.

gezondheidszorg

De meeste burgers staan positief tegenover het gebruik van biotechnologie voor de gezondheidszorg. Zowel het opsporen van erfelijke ziekten als de productie van medicijnen met behulp van biotechnologie zien zij als goede ontwikkelingen. Het transplanteren van dierlijke organen naar de mens (xenotransplantatie), vindt het merendeel van de bevolking te ver gaan, evenals het kloneren van menselijke embryo's.

industrie en milieutechniek

Burgers staan over het algemeen positief tegenover toepassingen van biotechnologie die gunstig zijn voor herstel van het milieu zoals het zuiveren van de bodem en van afvalwater.

voedselveiligheid

De meeste burgers zijn bezorgd over risico's die het eten van genetisch veranderde voedingsmiddelen voor hun gezondheid kunnen hebben. Ze hebben vooral vragen over de gevolgen hiervan op langere termijn. De voedselveiligheid moet worden bewaakt door de overheid.

milieuveiligheid

Ongeveer de helft van de bevolking vindt genetisch veranderde gewassen gevaarlijk voor het milieu. Toch zijn burgers meer bezorgd om de voedselveiligheid dan om risico's voor het milieu.

keuzevrijheid

Burgers hechten er veel belang aan dat zij kunnen kiezen tussen voedsel dat wel of niet genetisch veranderd is. Zij vinden dat deze informatie op het etiket moet staan. Uiteindelijk blijkt echter dat slechts een klein deel van de bevolking dit soort informatie daadwerkelijk leest.

wereldvoedselsituatie

Ongeveer de helft van de burgers is van mening dat genetisch veranderde voedingsmiddelen mogen worden gebruikt om het voedseltekort in ontwikkelingslanden op te lossen.

octrooien en de positie van bedrijven

Het standpunt van de burger over dit onderwerp komt niet aan de orde in de geraadpleegde opinieonderzoeken.

economische belangen

Het standpunt van de burger over dit onderwerp komt niet aan de orde in de geraadpleegde opinieonderzoeken.