Ecologische producenten

betrokkenheid

Ecologische producenten zien de toepassingen van biotechnologie in de landbouw als een mogelijke bedreiging van de natuurlijke en evenwichtige voedselproductie die zij nastreven. Zij willen geen inmenging van genetisch veranderde gewassen en landbouwhuisdieren in hun sector.

algemeen standpunt

Ecologische boeren en producenten van ecologische levensmiddelen willen geen gebruik maken van genetisch veranderde organismen. Zij streven een natuurlijke en evenwichtige voedselproductie na, en vinden het genetisch veranderen van planten, dieren en micro-organismen een kunstmatige ingreep.

ethische aspecten

Ecologische producenten vinden dat levende wezens geen 'dingen' zijn waarmee naar willekeur geŽxperimenteerd kan worden. Levende wezens vormen een samenhangend geheel, dat meer is dan een optelsom van een aantal genen.

genetisch veranderen van

dieren

Ecologische producenten pleiten voor een landbouw die uitgaat van natuurlijke processen. Het genetisch veranderen van dieren vinden zij onnatuurlijk en niet aanvaardbaar.

planten

Ecologische producenten pleiten voor een landbouw die uitgaat van natuurlijke processen. Het genetisch veranderen van planten vinden zij onnatuurlijk en niet aanvaardbaar.

micro-organismen

Producenten van ecologische levensmiddelen wijzen het gebruik van genetisch veranderde micro-organismen af.

toepassingen

landbouw en voeding

Ecologische producenten zien geen voordelen in het gebruik van genetisch veranderde gewassen of voedingsmiddelen. Verder sluit deze productiewijze niet aan op de natuurlijke en duurzame aanpak van ecologische boeren.

gezondheidszorg

Ecologische producenten nemen geen standpunt in over toepassingen van biotechnologie in de gezondheidszorg.

industrie en milieutechniek

Ecologische producenten wijzen het gebruik van biotechnologie in ecologische producten af.

voedselveiligheid

Over de veiligheid van genetisch veranderd voedsel bestaat naar de mening van ecologische producenten nog veel onzekerheid. Ze kiezen voor natuurlijk geproduceerd voedsel. Daarom willen ecologische producenten de door hun geproduceerde voedingsmiddelen vrij houden van genetisch veranderde ingrediŽnten.

milieuveiligheid

Ecologische producenten zetten kanttekeningen bij de veiligheid van genetisch veranderde organismen voor het milieu en noemen de volgende risico's:

biodiversiteit

Genetische eigenschappen die aan gewassen of dieren worden toegevoegd, kunnen het natuurlijk evenwicht verstoren. Zo is het mogelijk dat genetisch veranderde planten of dieren de wilde soorten verdringen. Daarnaast kan bijvoorbeeld een insecticide dat is ingebouwd om planten te beschermen tegen schadelijke insecten, ook dodelijk zijn voor nuttige insecten. Door dit soort effecten kunnen soorten ongewild verdwijnen en neemt de biodiversiteit af.

afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen

Ecologische producenten maken geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor boeren die dat wel doen, bestaat volgens de ecologische producenten het gevaar dat zij door het verbouwen van genetisch veranderde gewassen anders met bestrijdingsmiddelen zullen omgaan. Op genetisch veranderde gewassen die ongevoelig zijn voor een bepaald bestrijdingsmiddel, kunnen boeren dit bestrijdingsmiddel in theorie 'onbeperkt' gebruiken zonder dat het gewas sterft. Hierdoor bestaat de kans dat boeren veel gaan spuiten om zo hun veld schoon te houden van onkruid. Dit maakt hen meer afhankelijk van chemische middelen.

bedreiging ecologische landbouw

Via overwaaiend stuifmeel kan een gen van een genetisch veranderd gewas terechtkomen in een gewas van een ecologische boer. Hij kan zijn oogst dan niet meer als 'gentech-vrij' verkopen.

overwaaien van stuifmeel

Stuifmeel van genetisch veranderde gewassen kan via de wind onkruiden en gewassen van naburige boeren bestuiven. Hierdoor bestaat het gevaar dat de nieuwe eigenschappen ongewenst verspreid worden (uitkruising). Dit leidt tot 'genetische vervuiling'.

keuzevrijheid

Ecologische producenten willen 'gentech-vrij' blijven. Dit is een bewuste keuze. In de praktijk blijkt dit moeilijk te realiseren doordat via overwaaiend stuifmeel nieuwe genetische eigenschappen in ecologisch geteelde gewassen terecht kunnen komen. Dit kan dan niet meer als 'gentech-vrij' verkocht worden.

wereldvoedselsituatie

Ecologische producenten zijn van mening dat kleinschalige en duurzame projecten betere mogelijkheden bieden om de voedselsituatie in ontwikkelingslanden te verbeteren dan biotechnologie.

octrooien en de positie van bedrijven

Het verkrijgen van octrooien op genetisch veranderde organismen vinden ecologische producenten een slechte zaak. Bedrijven mogen geen 'eigenaar' worden van planten en dieren omdat niemand de natuur kan bezitten.

economische belangen

Ecologische producenten zijn van mening dat economische belangen een te grote rol spelen in de ontwikkeling van genetisch veranderde gewassen. Er is onvoldoende aandacht voor alternatieven zoals ecologische landbouw.

Verder stellen de ecologische producenten dat de kosten voor het 'gentech-vrij' houden van hun voedingsproducten niet doorberekend mogen worden naar de boeren of de consument.