Landbouworganisaties

betrokkenheid

Landbouworganisaties zetten zich in om de belangen van boeren te behartigen. Hoewel er momenteel nog geen genetisch veranderde gewassen in Nederland worden geteeld, spelen landbouworganisaties een belangrijke rol in de discussie over de vraag of dit in de toekomst wel het geval zal zijn.

algemeen standpunt

Landbouworganisaties staan enigszins afwachtend tegenover biotechnologie en de toepassingsmogelijkheden hiervan voor de landbouw. Sommige landbouworganisaties staan in principe positief tegenover biotechnologie zolang er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Andere landbouworganisaties wachten met het opstellen van hun standpunt totdat er meer bekend is over de mogelijkheden en de gevolgen van biotechnologie voor hun sector.

genetisch veranderen van

dieren

Landbouworganisaties vinden het genetisch veranderen van dieren niet aanvaardbaar, behalve wanneer dit de enige mogelijkheid is om belangrijke doelen voor mens en dier te dienen, zoals genezing van ernstige ziekten. Zij vinden dat dieren niet mogen lijden onder de genetische verandering.

planten

Landbouworganisaties vinden het genetisch veranderen van planten aanvaardbaar, mits dit veilig is voor gezondheid en milieu. Ook willen zij dat dit met respect gebeurt. Landbouworganisaties streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor toepassingen van biotechnologie bij planten. Zij vinden dat alle betrokken partijen inclusief de consument een rol moeten spelen in de discussie.

micro-organismen

Landbouworganisaties vinden het genetisch veranderen van micro-organismen aanvaardbaar, mits dit veilig is voor gezondheid en milieu.

toepassingen

landbouw en voeding

Landbouworganisaties zijn van mening dat biotechnologie kan bijdragen aan het verbeteren van landbouwgewassen. Ook vinden zij dat het de landbouw milieuvriendelijker kan maken. De ontwikkelingen moeten volgens landbouworganisaties gesteund worden door de hele maatschappij. Ze pleiten dan ook voor informatie aan en discussie met alle betrokken partijen, waaronder de consument.

gezondheidszorg

Landbouworganisaties zijn van mening dat biotechnologie mogelijkheden biedt voor de gezondheidszorg. Wel vinden ze dat de toepassingen wetenschappelijk verantwoord moeten zijn en aanvaardbaar voor zoveel mogelijk mensen.

industrie en milieutechniek

Landbouworganisaties zijn van mening dat biotechnologie kan leiden tot nuttige toepassingen voor het milieu. Wel vinden ze dat de toepassingen wetenschappelijk verantwoord moeten zijn en aanvaardbaar voor zoveel mogelijk mensen.

voedselveiligheid

Landbouworganisaties vinden het heel belangrijk dat genetisch veranderd voedsel veilig is voor consumptie. De overheid moet ervoor zorgen dat de veiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

milieuveiligheid

Landbouworganisaties vinden het heel belangrijk dat genetisch veranderde gewassen veilig zijn voor het milieu en de landbouw. De overheid moet ervoor zorgen dat de veiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Landbouworganisaties vragen daarnaast aandacht voor het volgende aspect:

biodiversiteit

Nieuwe genetische eigenschappen die aan gewassen of dieren worden toegevoegd, kunnen het natuurlijk evenwicht verstoren. Zo is het mogelijk dat genetisch veranderde planten of dieren de wilde soorten verdringen. Daarnaast kan bijvoorbeeld een insecticide dat is ingebouwd om planten te beschermen tegen schadelijke insecten, ook dodelijk zijn voor nuttige insecten. Door dit soort effecten kunnen soorten ongewild verdwijnen en neemt de biodiversiteit af.

keuzevrijheid

Landbouworganisaties zijn van mening dat keuzevrijheid belangrijk is, zowel voor de producent als voor de consument. Zij vinden het een goed initiatief dat ecologische producenten hebben aangegeven dat zij vrij willen blijven van genetisch veranderde producten. Zo blijft er een 'gentech-vrije' keten behouden, en houdt de consument de vrijheid om te kiezen. De consument moet op het etiket kunnen lezen of er genetisch veranderde ingrediŽnten in het product zitten.

wereldvoedselsituatie

Landbouworganisaties laten zich niet nadrukkelijk uit over de mogelijkheden van biotechnologie voor ontwikkelingslanden.

octrooien en de positie van bedrijven

Landbouworganisaties begrijpen dat de industrie gemaakte investeringen wil terugverdienen. Sommige landbouworganisaties benadrukken dat ze het onaanvaardbaar vinden dat bedrijven door middel van octrooien 'eigenaar' kunnen worden van planten en dieren. Daarnaast vinden ze het niet terecht dat boeren hun zaaigoed niet meer opzij mogen zetten voor het volgend jaar. Dit is altijd een recht van boeren geweest. Tenslotte vinden landbouworganisaties dat biotechnologiebedrijven verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en kwaliteit van hun producten, en niet de boeren. Indien er iets fout gaat met deze producten, moet duidelijk zijn wie daarvoor kan worden aangesproken.

economische belangen

Sommige landbouworganisaties zijn van mening dat biotechnologie belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden kan opleveren voor de land- en tuinbouw.

ethische aspecten

Landbouworganisaties vinden dat toepassingen van biotechnologie getoetst moeten worden op een aantal waarden. Zij denken hierbij aan eerbied en respect voor het leven, zorg en verantwoordelijkheid voor de omgeving en vrijheid en rechtvaardigheid. Met deze criteria kan beoordeeld worden of de toepassingen ethisch verantwoord zijn.